Kokybės politika


Vizija
Iki 2020 m. tapti modernia daugiaprofiline, visuomenei patrauklia Viešąja įstaiga Regionine Telšių ligonine, teikti kokybiškas ir saugias Lietuvos Respublikos standartus atitinkančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas Telšių rajono ir  regiono gyventojams.
 

Tikslas (Misija)
Teikti kvalifikuotas, saugias, licencijoje numatytas specializuotas sveikatos priežiūros paslaugas, kuo racionaliau naudojant turimus resursus.
Pacientų teisėtų poreikių ir lūkesčių tenkinimas – vienas iš svarbiausių ligoninės prioritetų.

Uždaviniai, veiklos kryptys:
  - nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą ir užtikrinti jos efektyvumą;
  - nuolat gerinti pacientų ir medicinos darbuotojų santykius vykstančius sveikatos priežiūros reformos kontekste; organizuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą atsižvelgiant į pacientų poreikius.
  - racionaliai naudoti sveikatos priežiūrai skirtus išteklius;
  - nuolat tobulinti ligoninės personalo kvalifikaciją;
  - nuolat tobulinti informacines technologijas kasdieniame darbe, įdiegti ligoninės elektroninę informacinę sistemą, palaipsniui pereinant prie elektroninės ligos istorijos naudojimo.

Ligoninės vadovybė įsipareigoja:
  - užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų ir kokybės vadybos sistemos administravimą;
  - baigti renovuoti ir rekonstruoti ligoninės statinius, kad šie atitiktų sveikatos priežiūros įstaigoms keliamus reikalavimus, pritraukiant įvairius finansavimo šaltinius (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, valstybines investicinių programų lėšas, steigėjo lėšas, privačių asmenų lėšas ir kt.);
  - Sudaryti sąlygas, kad pacientams teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos būtų kokybiškos. Tenkinti teisėtus pacientų lūkesčius bei poreikius;
  - tobulinti ligoninės diagnostinį potencialą, naudojant modernią aparatūrą;
  - sudaryti ligoninės personalui būtinas darbo sąlygas, racionaliau panaudojant turimus finansinius resursus jas gerinti. Stiprinti organizacijos kultūrą, skatinant komandinių santykių vystymąsi;
  - sudaryti sąlygas ligoninės personalui nuolat tobulinti savo kvalifikaciją. Pripažinti darbuotojų nuopelnus ir skatinti juos;
  - operatyviai reaguoti į pacientų pastabas ir atlikti skundžiamų paslaugų kokybės vertinimą, imtis prevencinių priemonių;
  - kasmet peržiūrėti kokybės politiką, kad ji išliktų nuolat tinkama.


Puslapis "Kokybės politika" atnaujintas 2019-02-27