Asmens duomenų apsauga


Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentos (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, Regioninėje Telšių ligoninėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Petras Valuckis, teisininkas, tel. (8 444) 77008, el. paštas petras.valuckis@telsiuligonine.lt

Į duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis visais klausimais, susijusiais su Jūsų asmeninių duomenų tvarkymu Ligoninėje ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą ir konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Į duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis telefonu, taip pat paštu ar elektroniniu paštu pateikę prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es).

Puslapis "Asmens duomenų apsauga" atnaujintas 2019-03-25